Privacy statement

Verwerkingsverantwoordelijke:

Stichting Vocalin Drenthe
Mail adres: info@vocalindrenthe.nl

Doeleinden/ rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens:

Stichting Vocalin Drenthe verzamelt uitsluitend gegevens die bedoeld zijn voor de uitvoering van een het periodiek op te zetten projectkoor.

Voor foto’s en filmmateriaal ten behoeve van de website of social media wordt tevoren toestemming gevraagd aan betrokkene(n).

Toegang tot de persoonsgegevens:

Vocalin Drenthe deelt de persoonsgegevens niet met derden, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door de persoon in kwestie.

Bewaartermijn van de gegevens:

De gegevens worden niet langer bewaard dan op basis van de wetgeving is toegestaan. Hiertoe worden de persoonsgegevens periodiek gecontroleerd en zo nodig opgeschoond.

Rechten en verplichtingen van de betrokkene/ klant:

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. Hij/ zij heeft het recht om gegevens te kunnen inzien, (laten) corrigeren en/ of (laten) verwijderen. Vocalin Drenthe onderneemt dan direct alle nodige acties om de gegevens te muteren of te verwijderen.

Mocht iemand het niet eens zijn met de manier waarop Vocalin Drenthe omgaat met zijn/ haar persoonsgegevens, dan kan hij/ zij een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Degenen die een projectkoor deelnemen zijn verplicht tot het verstrekken van de gegevens die minimaal nodig zijn om de uitvoering van de aangegane overeenkomst te kunnen waarborgen. Bij het ontbreken van deze gegevens kunnen aan geen van de door Vocalin verzorgde activiteiten worden deelgenomen.

Overige bepalingen

De stichting Vocalin Drenthe maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, incl. profilering.

Zij werkt niet met gegevens die van een andere organisatie zijn verkregen, in voorkomende gevallen wel met gegevens die vermeld staan in openbare bronnen (denk aan mailadressen of mobiele nummers van een internet site).