Privacy deelnemer project

Privacy statement Stichting Vocalin Drenthe – deelnemers, versie dd 24 mei 2018.

Privacy statement
Stichting Vocalin Drenthe is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@vocalindrenthe..nl of secretaris@vocalindrenthe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Vocalin Drenthe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens worden verwerkt in de ledenadministratie .

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel verwerken:

 • Voor- en achternaam – ledenadministratie;
 • Geboortedatum – ledenadministratie;
 • Adresgegevens – ledenadministratie ;
 • Telefoonnummer – ledenadministratie ;
 • E-mailadres – ledenadministratie ;
 • Bankrekeningnummer – penningmeester;
 • Foto’s van optredens op website – openbaar.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via het secretariaat van de Stichting Vocalin Drenthe

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Vocalin Drenthe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of persoonlijk bericht, ook onderling tussen de leden;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Vocalin Drenthe neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Vocalin Drenthe  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of op grond van wettelijke regelingen (bijvoorbeeld belastingwetgeving).

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Vocalin Drenthe  verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Vocalin Drenthe gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Als er sprake is van het gebruik van cookies, dan zijn dat functionele cookies die buiten de AVG vallen. Tracking cookies worden niet gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Vocalin Drenthe.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat van de Stichting Vocalin Drenthe.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, moet het verzoek altijd persoonlijk aan de secretaris worden gericht.

Stichting Vocalin Drenthe  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Vocalin Drenthe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris.

Melden datalekken

Het vermoeden van datalekken kan schriftelijk en/of mondeling gemeld worden bij de secretaris van de Stichting Vocalin Drenthe.

De secretaris meldt in overleg met de melder het eventuele datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.